[Language]
Dictionary of Fukuoka-Hakata Area Dialect
博多弁辞典

[Keyword] [Conjugation] [Syllabary]

- ぼてくりこかす -


ぼてくりこか・す botekurikoka・su 【ぼて食り転かす】他五→活用 ぶっ飛ばす。 ≒「くらす」「ぼてくらす

©2012 博多弁辞典