[Language]
Dictionary of Fukuoka-Hakata Area Dialect
博多弁辞典

[Keyword] [Conjugation] [Syllabary]

- そうつきまわる -


そうつき-まわ・る sôtuki-mawa・ru 【そうつき回る】自五→活用 うろつきまわる。≒「そうつく

©2012 博多弁辞典